3 Kasım 2015 Salı

TRİAJ UYGULAMA
  

  Acil servislerdeki triajın amacı, başvuru anında hastaları hemen değerlendirip, yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre aciliyetin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak, hastaların güvenliğini ve acil serviste daha hızlı bir şekilde değerlendirilebilmelerini sağlamaktır.

Ancak unutulmaması gereken önemli nokta triaj, acil servisin başlangıcıdır, sonlanma noktası değildir. Sağlık Bakanlığının Hizmet Kalite Standartlarının Acil Servis Hizmetleri başlığı altındaki bir maddede her hastane için, “Yazılı olarak tanımlanmış ve etkili olarak uygulanan bir triaj sistemi bulunmalıdır.” Şeklindedir.

  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği;Özel ve kamuya ait bütün hastanelerin acil birimleri, bütün acil başvurularını ayırım yapmaksızın kabul ederler. Başvuran her hasta için acil tıbbi değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanır.Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunar.  (Resmi Gazete Tarih:11.05.2000 Sayı: 24046 )

  Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu(Genelge-2008/13) Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, acil vakaları hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır.

  Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır. Hekim tarafından tıbben acil olarak değerlendirilmeyen olgularda, tıbbi ve hukuki sorumluluk sağlık kuruluşunun uhdesinde kalmak üzere gerekli yönlendirme yapılacaktır.

  Acil olarak sağlık kuruluşuna müracaat eden hastaların acil tıbbi müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmayacaktır. Hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler acil müdahale sağlandıktan sonra yapılacaktır.

  Acil serviste ilk kayıt, güvenlik ve triaj uygulaması için yeterli alan ayrılır. Triaj uygulaması tabip veya acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve benzeri nitelikteki sağlık personeli tarafından yapılır. Acil bakım ve triaj uygulamasına ilişkin verilmesi gereken eğitimler, eğitimlerin müfredatı ve süresi ile eğitim verilecek merkezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve ilgili diğer kurumların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. (16 .10. 2009 Resmî Gazete Sayı : 27378 Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ)

  Acillerin triaj sonrası müdahale teşhis ve tedaviye yönelik işlemleri ilgili kliniklerle de koordine edilerek vaka/vakaların durum ve  sayısına, göre Acil Nöbetçi Doktoru(Gözlem), Acil Kardiyoloji Uzmanı,  Acil Sorumlu Hekimi,  mesai saatleri dışında Acil Nöbetçi Şefin den de gerektiğinde destek alınarak yürütülmelidir.

  Hastanede olmayan bölümlerle ilgili vakaların triaj sonrası gereken müdahaleleri yapılır ve durumları stabil olduktan sonra ilgili bölümlerin bulunduğu diğer sağlık kurumlarına 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile koordine edilerek nakli sağlanır. Yine Adli vakalarla polise haber verilmelidir…

  1219 sayılı kanun sağlık çalışanları görev yetki ve sorumluluklarını belirlemiştir. Ayrıca yukarıdaki bilgiler doğrultusunda;;acil hizmetleri sunumunda triaj uygulamasında hemşire, ebe, sağlık çalışanı vb. sağlık personellerini hasta yönlendirmesi görevi yoktur.

  Bu görev doktorlara ait olup hekim dışı sağlık personellerini hasta yönlendirmesi yetkisi yoktur. Kurumların bazılarında yapılan triaj uygulamasında halen hasta yönlendirmeleri hekim dışı sağlık personelleri tarafından yapılmakta ve triaj uygulaması hekim dışı personelin asli görevi gibi algılatılmaya devam edilmektedir.

  Bilindiği gibi hasta ve çalışan güvenliği açısından sağlık personelinin hasta değerlendirme, hasta muayene etme ve hastaya dokunma yetkisi hekimlerde olup bunun dışındaki sağlık personelini muayene değerlendirme yapması TCK na göre asli suçtur.


KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL