29 Kasım 2015 Pazar

Hastanede yatılan süreler, hastalık rapor süresine dahil midir?

Hastanede yatılan süreler, hastalık rapor süresine dahil midir?Memurların bir yıl içinde parça parça aldığı raporların hesabında (40) yatarak raporlar dahil midir? Örnek: 20 gün yatmış, hastaneden çıkıştan sonra 7 gün istirahat. Bu durumda toplam 40 günün hesabında 27 gün mü yoksa 7 gün mü hesaba alınmalıdır?

Bilindiği üzere, rahatsızlanan memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hastalık izni başlıklı 105 inci, iyileşme halinde göreve dönüş başlıklı 106 ncı ve raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik başlıklı 107 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur 105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.


A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,izin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. 
Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır."hükmü yer almaktadır.
Hastaların hastalık durumlarında verilecek raporların usule ve fenne uygun olması gerekmekte ve bu husus 6.2.1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik"in 9 uncu maddesinde "Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. 
40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 ncü maddenin (c) fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de gözönünde bulundurulur." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
Hastalık izni uygulamasında memurların yatarak tedavi gördükleri süreler, hastalık izin sürelerine dâhil olmadığı değerlendirilmektedir.
Ayrıca hastalık raporları, memurların, tedavi kurumunda tedavisi tamamlanıp, çalışabilir hale gelmesi gereken süre olarak değerlendirilmelidir.
Raporlar, yatarak tedavi olan kişinin, tedavi kurumundan ayrıldığı tarih itibariyle düzenlenmelidir.
En önemli husus ise raporun düzenlenme tarihidir. Hesaplama buna göre yapılmalıdır. Örneğin kişi 15 aralık'ta hastanaye yatmış ancak 20'sinde rapor düzenlenmiş ise raporlu olma hali 20 aralık tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu madde de bulunan "Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır." ifadesi 105 inci madde de belirlenen azami sürelerin (6 ay, 12 ay ve 18 aylık sürelerin) hesabına dahil edilmeye ilişkin bulunmaktadır.


Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 210 uncu maddesi uyarınca 27/07/1973tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği11.8.1973 tarihli ve 14622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL