25 Kasım 2015 Çarşamba

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı


17 Kasım 2015 SALI 

Resmî Gazete 

Sayı : 29535


YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA
TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi 

Sayısı


11/2/2015 

29264

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ve Personel Dağılım Cetvelleri


Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ve Personel Dağılım Cetvelleri13.11.2015 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ve Personel Dağılım Cetvelleri aşağıdadır;
Bakanlık Taşra Standart Kadro Yönergesi ve Ekleri
Bakan OnayıYönergeEk-1 (İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlükleri Birim Adları ve Görev Tanımları)Ek-2 (Kadro Standartları Cetvelleri)Şube Müdürlükleri Şeması Bakanlık Taşra Personel Dağılım Cetvelleri (PDC)
Personel Dağlılım Cetvelleri

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
25 Ağustos 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29456YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2015/8020


Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın9/7/2015 tarihli ve 4738 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIDEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde, sağlık çalışanlarının genel olarak eş durumu mazeretinden yararlanmalarına ilişkin kurallar belirlenmişti. Ancak ‘stratejik personel’ olarak tanımlanan hekimlerin, eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi oldukça sınırlı birkaç sebebe indirgenmişti.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4.4.2015 tarihli değişikliklerinin iptali için açılan davada, Danıştay 16. Daire, Yönetmeliğin 20. maddesinin son fıkrasındaki "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz" hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda ulusal ve uluslar arası mevzuat ile yargısal kararlarda aile birliğinin sağlanmasının önemine işaret edildiği belirtildikten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu Yönetmelik hükmünde hekimlerin aile birliğinin sağlanabileceği objektif ve makul bir ölçünün de belirlenmediği, bu suretle stratejik personel açısından, sağlık hizmetlerinin ülke çapında istenilen düzeyde yürütülmesi ile aile birliğinin korunması arasındaki amaç araç dengesinin bozulmuş durumda olduğu vurgulandı.

Kararda sonuç olarak, "Anayasa, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle teminat altına alınmış olan aile birliğinin korunması ilkesine aykırı olan, Anayasa tarafından güvence altına alınan hakkın özüne dokunacak şekilde ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak bu hakkı tamamen kullanılamaz hale getiren ve herhangi bir objektif ve makul ölçü içermeyen dava konusu yönetmeliğin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında ki "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz." şeklindeki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Sağlık Bakanlığı 7 gün içinde bu Karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz edebilecek, ancak itiraz etmesi Kararın uygulanmasını durdurmayacak.

Eş durumu mazeretine ilişkin talep hakkı bulunup da Yönetmeliğin 20. maddesinin son fıkrasındaki sınırlandırma sebebiyle talepleri reddedilenler ile hiç talepte bulunmamış olanlar bu Karara da işaret ederek eş durumu mazeretine uygun olarak atama yapılmasını İdare’den talep edebilirler.


BÖLGE HİZMET GRUPLARI KASIM-ARALIK 2015 YAYINLANDI


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ BÖLGE HİZMET GRUPLARI KASIM-ARALIK 2015 YAYINLANDI ..Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Hizmet grupları ise PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin doluluk oranlarının eşit olması hâlinde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Endeksinde üst sıralarda yer alan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir.


Sağlık Bakanlığında görevli sağlık personelinin eş, sağlık,
eğitim ve alt bölge tayinleri 26 Mart 2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Buna göre sağlık personelinin tayinlerin de hangi bölge ve grupta olduğuna bakılarak alt ve üst bölge tayinleri istenilebilir.


2015 Kasım-Aralık Bölge Hizmet Grupları ( Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar)


Uzman Tabip
Tabip
Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı
Ataması Sınav Yolu ile Yapılanlar

4.B'lilerden Kesilen Keseneğin İadesi İçin Örnek Dilekçe


SGK: 4/B'li personelden sigorta primi kesilmez

4.B'lilerden Kesilen Keseneğin İadesi İçin Örnek Dilekçe

SGK, 4/B'li statüsünde çalışan sözleşmeli personelegerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerdensigorta primi kesilmemesini istedi.

İŞTE SGK'NIN RESMİ AÇIKLAMASI


T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISigorta Primleri Genel Müdürlüğü
18/9/2014

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURU

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde 9 eklenmiş olup, söz konusu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında; "(...) ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.",

"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
hükümleri yer almakta olup,


Yönetim Kurulumuzun 15/8/2014 tarihli, 2014/274 sayılı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele gerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesine karar verilmiştir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.


Bilindiği üzere 375 sayılı KHK’nın Ek 9. maddesinde ifade edildiği üzere “Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulamaz' şeklindedir. Bahsi geçen bu hüküm 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği için ek ödemelerden sigorta prim kesintisi yapılamaması hususu ancak 15.01.2012 tarihinden itibaren işlerlik kazanmıştır. Ancak 15.01.2012 tarihinden önce yapılan sigorta prim kesintilerinin ilgililere iade edilip edilmeyeceği konusunda tereddütler oluşmuş, oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Maliye Bakanlığına görüş sorulmuştur. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Maliye Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.07.2014 tarih ve 5884 sayılı görüş yazısı özetle:


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 15.01.2012 tarihinden itibaren,

kamu kurumlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden
, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde düzenlenmiş ek ödemeden yararlanması mümkün olanlara verilecek ek ödemenin, sigorta primine esas aylık kazanç tutarına dahil edilmemesi; 15.01.2012 tarihinden önceki dönem için ise; 375 sayılı KHK’nın ek 3 üncü maddesi gereğince verilmiş olan ek ödeme tutarlarının sigorta primine esas aylık kazanç tutarına dahil edilmesi suretiyle kesilmiş olan sigorta prim tutarlarının: Söz konusu ek 3 üncü madde de , bu ek ödemenin damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacağı yönünde açık bir hükme yer verilmiş olması gerekçeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilmesinin ve kesilen sigorta priminin ilgili personele iade edilmesinin mümkün olduğu şeklinde mütalaa edilmektedir.DİLEKÇE ÖRNEĞİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

……/……./……… tarihinden itibaren……… Müdürlüğünde ….... sicil numarası ile sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. (veya …./…./…….-…./…./….. tarihleri arasında ……… Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalıştım.) Tarafıma yapılan ek ödemelerden % 14 oranında sigorta prim kesintisinin mevzuata aykırı olarak yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.


Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 17.06.2015 tarihli ve 2014/14827 E. , 2015/13963 K. sayılı ilamında da, yapılan kesintilerin hukuka aykırı olduğu ve iade edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu nedenle tarafıma ödenen ek ödemelerden yapılan sigorta prim kesintilerinin bundan sonra yapılmaması ve daha önce yapılan kesintilerin işlemiş faizleriyle birlikte tarafıma ödenmesini arz ve talep ederim. …./…./2015


Adres-Tel:


Adı-Soyadı (Tc Kimlik No)


İmza

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL