28 Ekim 2015 Çarşamba

MEMUR ŞİKAYET VE MÜRACAATI NASIL YAPMALI?

MEMUR ŞİKAYET VE MÜRACAATI NASIL YAPMALI?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personelin şikayet, müracaat ve ihbarda bulunmalarına ilişkin hususlar Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye rağmen, usulsüz şikayet veya müracaatta bulunduğu için personel hakkında disiplin hükümleri uygulandığı da görülmektedir. 

-Şikayet, müracaat ve ihbar 
Devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayette bulanabilirler. 
Ayrıca memurlar, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaatta bulunabilirler. 
Öte yandan memurlar, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. 

-Başvuru şekli 
Şikayet veya müracaat, söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile yapılır. 

Şikayet veya müracaatlar tek yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılabilir. 

Yazılı şikayet veya müracaatlar mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe örneği için tıklayınız… 

Sözlü şikayet veya müracaatta bulunanların istemesi halinde, yapıldıkları anda şikayet veya müracaat eden ile bunu kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikayet veya müracaatın tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Memur tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa, şikayet veya müracaat yapılmamış sayılır.
-Karar 

Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine, müracaatlar hakkında karar verme yetkisi ise kurumların müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınmış mercilerine aittir. 
Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle bir üst amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile bir üst amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. 

Usulüne uygun yapılmış şikayet veya müracaatlar, karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet veya müracaat sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir. 

Şikayet veya müracaatın incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet veya müracaat sahibine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin, en geç şikayet veya müracaat dilekçesinin karar merciine ulaştığı tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. 

-İtiraz
Müracaat veya şikayette bulunan memurlar ile şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendisine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilir. 

-Sorumluluk 
Şikayet veya müracaatta bulunan memura, bu şikayet veya müracaatı nedeniyle herhangi bir ceza verilemez. Ancak, şikayet veya müracaatını belirlenmiş usul ve esaslara aykırı yapanların veya bu yol ile bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır. 

İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memuruna, ihbarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez. 

Usulüne uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlara ilişkin olarak görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen disiplin cezalarından birisi verilir. 

-Dikkat edilmesi gereken hususlar 
Şikayet ya da müracaat başvurusunda bulunurken amir atlamamaya dikkat edilmesi; yazılı başvurularda ve başvuruya ilişkin kararlara itirazlarda Yönetmelikte belirlenmiş örneğe uygun dilekçe yazılması; başvuru ve itirazlarda idare veya üçüncü şahıslara yönelik suçlamalardan ve ispat edilemeyecek iddialardan kaçınılması; şikayet veya müracaat şeklinde değerlendirilebilmesi mümkün olabilecek hususların amir atlanmak suretiyle elektronik posta ile paylaşılmaması gerekmektedir. 

Usulüne uygun yapılmayan şikayet veya müracaatlar nedeniyle memur hakkında “uyarma” disiplin cezası verilebileceği gibi, başvuruların içereceği iddia ve ifadelerden dolayı memur hakkında “isnat ve iftirada bulunduğu” iddiasıyla Cumhuriyet savcılığından dava açılması da istenebilir.

657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
Müracaat, şikayet ve dava açma
“Madde 21- Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.
Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
“Madde 125- Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A-Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

Hiç yorum yok:

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL