9 Kasım 2015 Pazartesi

ETİK SÖZLEŞMEYE İTİRAZ

İLGİLİ MAKAMA SUNULMAK ÜZERE


( ) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

( )KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

( )HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ


Anayasamızın Özgürlükler Başlığı Altında Hürriyeti Bağlayıcı Her Türlü Anlaşma Uluslar Arası Normlar Gereği Ve Anayasamızın 90 Maddesi Gereği Hukuksuz Ve Geçersizdir.

Yine Memurun Özlük Haklarını Düzenleyen Kanun 657 Dmk Kanunundur. Bunun Dışında Yapılmış Hiç Düzenleme Kanun Önünde Değildir.Bu Nedenle Bahse Konu Sözleşme Uluslar Arası Normlar Ve Kanunlarımız Gereği Uygun Değildir. Bu Sözleşmeyi İmzalamıyorum.Diğer Durumlarda Hukuki Ve Yasal Haklarımı Arayacağımın Bilinmesi Hususu İle 

SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMA GEREKÇELERİM…

1-) Hukuk devletinde asıl olan çalışanlardan önce idarenin hukuka uygun davranmasıdır. Ancak söz konusu metin incelendiğinde hukuki hiçbir dayanaktan bahsedilmediği görülmektedir. Bu da normaldir. Çünkü söz konusu sözleşmenin hukuki hiçbir dayanağı yoktur.

2-) Sağlık Bakanlığı tarafından Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 28.02.2014 ve 03.03.2014 tarihli Bakan olurları ile yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönerge’nin Bilgi Güvenliği Politikası başlıklı 6 maddesinin 2. fıkrasında yayınlanan klavuzun bütün personele duyurulması ve personelin bundan bilgi sahibi olmasının sağlanması gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince sağlık personeline bu klavuzun tebliğ edilmesi ya da duyurulması yeterli iken Yönergede ve diğer hiçbir üst normda belirtilmediği halde söz konusu adı sözleşme olan bu metnin personelce imzalanması için baskı yapılmasının hukuki dayanağı yoktur.

3-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 11. maddesi aynen şu hükümdedir.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/4 md.)Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Bu düzenleme gereğince devlet memuru unvanını taşıyan bütün personelin usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş yasal mevzuata uygun davranmakla yükümlü olduğu açıktır. Belirtilen Yönerge de Bakan onayı ile yürürlüğe konulmuşsa artık devlet memurlarının bu Yönerge ve diğer mevzuata uygun davranmak zorunda oldukları açıktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta idarenin de kendi yayınladığı mevzuata uygun davranmasıdır. İdare kendi yayınladığı Yönergede dahi belirtilen sözleşme adı verilen bir metinden bahsetmezken böyle bir metnin ortaya atılması kabul edilemez.

4-) Örneğin sözleşme adı verilen metnin 4. maddesi şöyledir:

“Personel bu sözleşmeyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul eder”

Acaba bu düzenleme hangi saik ile konulmuştur. Amaç bin türlü zorluk içinde görev yapmaya ve sağlık hizmeti sunmaya çalışan sağlık emekçilerini yıldırmak, korkutmak ve sindirmek midir? Sözleşme denilen metne bu ibare konulurken 657 sayılı yasanın 12. ve 13. maddelerine bakılmamış mıdır? Yasada kurum zararları ile açıkça hükümler varken bu metnin sağlık çalışanlarına imzalatılmak istenmesinin hukuka uygun olmadığı izahtan varestedir.

Sonuç olarak; söz konusu metnin imzalanması dayatmasına son verilmesi gerekir. Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği Üyelerin öncelikle bu metni imzalamamalarını, imzalamak zorunda kalınırsa metne “itiraz ve dava haklarım saklı kalmak kaydı ile” ibaresinin ekliyorum gereğini arz ederim

Hiç yorum yok:

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL