13 Haziran 2016 Pazartesi

657-4-B SAĞLIK PERSONELİ ÖZLÜK HKLAI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERDEN ÖZÜR DURUMU OLMAYANLARIN YER DEĞİŞTİRMESİ 


 Buna göre, özür durumu olmayan bir 4/B’linin kurum içi yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için en az 3 yıl çalışmış olması gerekmektedir. 

Kurum, yer değişikliği duyurusunu, KPSS ile alım yapmadan önce ilan edecektir. İlgili madde şu şekildedir:

” e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir.

İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.”

Ancak 3 yıl şartının bulunması bile bazen nakil için yeterli değildir.

 Zira çalışılan kurumun naklen gidilmek istenen ilde boş pozisyon ilan etmesi gerekmektedir.


 EŞ DURUMU ÖZRÜ OLANLARIN NAKLİ

Eş durumu özrü olanların nakil işlemlerinde ise fiilen 1 yıl şartı çalışmış olma aranmaktadır. İlgili hükümler şu şekildedir:

“b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.”

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ OLANLARIN NAKLİ

Sağlık özründen dolayı nakil isteyebilmek için bir süre şartı bulunmamaktadır. Sağlık özründen nakil isteyecek kişinin, kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına dair sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. İlgili hüküm şu şekildedir:

“c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.”

4/B’LİNİN KURUMLAR ARASI NAKLİ OLURMU?

4/B’linin sadece aynı kurum içindeki nakli yapılabilmektedir. Başka bir kuruma naklen gitmek mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı uygulamaısnda, Sağlık Bakanlığı, TKHK, THSK aynı kurum kabul edilmektedir.

Halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4/B sözleşmeli olarak çalışan, sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuramaz

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Sözleşmesini;Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
      Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İZİN HAKLARI NASILDIR?

Bilindiği üzere Değişik: 9/2/197-7/17150) 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla  olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

1) İzinlerin süresi ve kullanılmasına ilişkin hükümler, hizmet sözleşmesinde yer almakta olup sözleşmeli personele yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, doğum izni, süt izni verilir. Ayrıca, hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalanlara ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

2)Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullandırılmakta olup, ertesi yıla aktarılamamaktadır.

3) 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da ücretsiz izin verilmesine ilişkin düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilememektedir.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GİYECEK YARDIMI ALMA HAKKI VARMIDIR?

 9.10.1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 12 maddesinde “Bu Yönetmelikkapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.” denilmektedir.

Ayrıca sözleşmeli personelin tabi olduğu mevzuatta (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) giyim yardımını düzenleyen hüküm bulunmamaktadır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SENDİKA ÜYESİ OLABİLİRMİ? 

 21.4.2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla yapılan düzenlemeyle 4/B sözleşmeli personel 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri çerçevesinde sendika üyesi olabilmektedir.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ GÖRELEDİRME İLE BAŞKA BİR BİRİMDE ÇALIŞABİLİRMİ:?

 Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz.

 Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen mesleki hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve üç ayı geçmemek üzere pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir. 

Mesleki hizmet içi eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi bir mali yılda 10 günü geçemez.

            Sözleşmeli personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.


4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL NÖBET ÜCETİ VE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLİRMİ?

Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılır.

 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN ÜCRETLERİ PEŞİNMİ YOKS ÇALIŞTIKTAN SONRAMI ÖDENİR?


Sözleşme ücreti ödemeleri her aybaşında peşin olarak yapılır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN ÇALIŞM SATLERİ NE KADARDIR? NÖBET TUTMAK ZORUNDAMIDIR?

Çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca sözleşmeli personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır.
 Nöbet ücreti hariç olmak üzere, bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

Saygılarımla 
Hüseyin AYHAN

Hiç yorum yok:

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL